پنجمین سالگرد هلدینگ بین المللی صدرا

پنجمین سالگرد هلدینگ بین المللی صدرا

پنجمین سالگرد هلدینگ بین المللی صدرا

پنجمین سالگرد هلدینگ بین المللی صدرا

دهم آبان ماه پنجمین سالگرد تاسیس شرکت بین المللی صنایع و دانش رافع ایرانیان (هلدینگ بین المللی صدرا)

🌟🌟🌟🌟🌟