هفته کار و کارگر گرامی باد

هفته کار و کارگر گرامی باد

هفته کار و کارگر گرامی باد

رهبر معظم انقلاب: “کارگری افتخار است. آن بازوها و پنجه های توانا که چرخ کارخانه ها را به کار می اندازند؛ اگر نباشند، آن چرخ ها به کار نخواهند افتاد”