قاعده FOB – Free on Board

قاعده FOB – Free on Board

قاعده FOB – Free on Board

FOB

در این قاعده، فروشنده کالا را در کشتی که از سوی خریدار معرفی شده است، در بندر حمل و نقل مشخص تحویل می دهد.

خطر از بین رفتن یا صدمه به کالاها هنگامی که محصولات در کشتی هستند از عهده فروشنده برداشته می شود. خریدار از آن لحظه به بعد تمام هزینه ها را متحمل می شود.