قاعده FCA – Free Carrier

قاعده FCA – Free Carrier

قاعده FCA – Free Carrier

fca

در این قاعده می بایست فروشنده پس از اخذ مجوزهای لازم صادراتی، کالا را به شرکت حمل کننده یا شخص دیگری که از طرف خریدار در محل فروشنده یا مکان مشخص دیگری معرفی شده تحویل دهد.

به طرفین موکدا توصیه می شود از آنجایی که خطر در نقطه مورد توافق جهت تحویل بار از فروشنده به خریدار منتقل می شود، در حد امکان محل تحویل تعیین شده را به طور صریح و واضح مشخص کنند.