قاعده FAS – Free Alongside Ship

قاعده FAS – Free Alongside Ship

قاعده FAS – Free Alongside Ship

اینکوترمز

FAS – Free Alongside Ship:

در این قاعده، هنگامی که کالا توسط فروشنده در کنار کشتی حملی قرار می گیرد (به عنوان مثال، در یک اسکله یا یک بارج) که توسط خریدار در بندر حمل و نقل مشخص شده است، تعهدات فروشنده پایان یافته و بعد از آن خطر از بین رفتن یا صدمه به کالاها وقتی کالاها در کنار کشتی قرار دارند از عهده وی خارج و به خریدار منتقل می شود. از آن لحظه به بعد خریدار تمام هزینه ها را متحمل می شود.