قاعده EX-Works

قاعده EX-Works

ex-work

قاعده EX-Works برای زمانی است که فروشنده، کالاها را در محل فروشنده یا مکان مشخص دیگری که به توافق طرفین رسیده است در اختیار خریدار قرار دهد (به عنوان مثال محل کار، کارخانه، انبارها و غیره).
فروشنده ملزم به بارگیری کالا روی هیچ وسیله حمل و نقل نیست، همچنین نیازی به اخذ مجوزهای مورد نیاز ترخیص صادراتی نیست.
به طور کلی وقتی فروشنده کالا را در اختیار خریدار در محل مورد توافق قرار داد، تعهدات خود را به طور کامل انجام داده و از این به بعد وظایف خریدار شروع می شود.