قاعده CFR – Cost and Freight

قاعده CFR – Cost and Freight

قاعده CFR – Cost and Freight

cfr

CFR – Cost and Freight
در این قاعده، فروشنده کالاها را در کشتی تحویل مرجع حمل و نقل که خود مشخص کرده است، می دهد.
خطر از بین رفتن یا صدمه به کالاها هنگامی که محصولات در کشتی هستند از عهده ی فروشنده خارج می شود. و همچنین فروشنده باید هزینه ها و کرایه های لازم برای حمل کالا تا بندر مقصد تعیین شده را پرداخت نماید. پس از بارگیری تعهدات خریدار شروع می شود و هزینه های مربوط به تخلیه در بندر مقصد و گمرک مقصد و ما بقی هزینه ها در این روش بر عهده ی خریدار خواهد بود.