صدرا ۱۴۰۰

صدرا 1400

پوستر رویداد صنایع ساختمانی صدرا 1400

تخصصی‌ترین رویداد ساختمانی با رویکردی دانش بنیان