سنگ منگنز

سنگ منگنز

سنگ منگنز

سنگ منگنزهای موجود:
دارای منگنز زیاد : ۴۴-۴۸% Mn
دارای منگنز متوسط: ۳۵-۴۴% Mn
دارای منگنز کم: ۲۵-۳۵% Mn
از موارد بالا فقط دو گروه اول یعنی سنگ دارای حداقل ۳۵%منگنز برای تولید فرو منگنز قابل استفاده است.
استفاده از کوره قوس الکتریک submerged arc furnace (SAF) جهت تولید فرومنگنز فرایند ساده و راحتتری نسبت به استفاده از کوره بلند می باشد.
از آنجا که در سنگ منگنز معمولا مقدار بیشتر از ۱۰ درصد SiO2 وجود دارد، سرباره تشکیل شده پس از احیا و ذوب به دلیل دارا بودن مقدار قابل توجهی سیلیس و منگنز در تولید فروسیلیکو منگنز استفاده می شود.
در کوره قوس تولید فرومنگنز با دو نوع فرایند تولید می  شود :
– روش دفع سرباره
– روش سرباره غنی از منگنز
همچنین تولید فرومنگنز متوسط کربن از طریق کربن زدایی با اکسیژن ترمی و سیلیکون ترمی انجام شده و فرومنگنز کم کربن نیز از واکنش Si-Mn کم کربن با سنگ منگنز بدست می آید.