زادروز ستارخان

زادروز ستارخان

زادروز ستارخان

ستار خان

ستارخان به کنسول روس که می‌خواست بیرق روسیه را به سر در خانه‌اش بزند و او را در حمایت قرار دهد، گفته بود: «جناب کنسول! من می‌خواهم هفت دولت زیر سایه بیرق ایران باشد شما می‌خواهید من زیر بیرق روس بروم؟ هرگز چنین کاری نخواهد شد!» توپراق ییریخ توپراق وئرمریخ! ۲۸ مهر زادروز ستارخان