روز مهندس

روز مهندس

روز مهندس

روز مهندس، بر همه مهندسانی که با ذهن خلاقشان، زندگی بهتری را می آفرینند مبارک باد.

با آرزوی پیشرفت روزافزون کشور عزیزمان.