روز ملی آتش نشانی و خدمات ایمنی

روز ملی آتش نشانی و خدمات ایمنی

روز ملی آتش نشانی و خدمات ایمنی

روز ملی ایمنی و آتش نشانی

قهرمانانی که دلیرانه از جان خود می‌گذرند…
هفتم مهر، روزی که به بهانه رشادت‌های این دلیران، روز ملی آتش نشانی و خدمات ایمنی نامگذاری شده است