بیست و هفتم شهریورماه روز بزرگداشت شعر و ادب فارسی و روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد

بیست و هفتم شهریورماه روز بزرگداشت شعر و ادب فارسی و روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد

بیست و هفتم شهریورماه روز بزرگداشت شعر و ادب فارسی و روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد

استاد شهریار