اینکوترمز در تجارت بین الملل

اینکوترمز در تجارت بین الملل

اینکوترمز در تجارت بین الملل

اینکوترمز

چرا اینکوترمز در تجارت بین الملل حیاتی است؟

از اینکوترمز به عنوان اصطلاحات تجاری بین المللی یاد می شود. اینها مجموعه قوانینی هستند که توسط اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) منتشر شده و مربوط به حقوق تجارت بین الملل است. طبق تعریف اتاق بازرگانی بین الملل، قوانین اینکوترمز تعاریف و تفاسیری مورد قبول بین المللی را برای بیشتر اصطلاحات تجاری مورد استفاده در قراردادهای فروش کالا ارائه می دهند و نوعی وحدت رویه در عقد قراردادهای تجاری بین المللی هستند.

کلیه قراردادهای فروش بین المللی بر اساس قواعد اینکوترمز توافق شده منعقد می شود تا مشخص شود کدام یک از طرفین از نظر قانونی متحمل هزینه ها و خسارات می شوند. اینکوترمز به طور واضح در اسناد مربوط به حمل و نقل قید خواهد شد.