فناوری های کلیدی و محور توسعه پایدار

مدل‌های جهانی، راهکارهای بومی برای توسعه بازرگانی

ما ارزش‌آفرینان ایرانی را توانمند‌تر می‌کنیم

پژوهش و توسعه در زمینه انرژی های نو

تولید ملی و اشتغال زایی پویا

تجاری سازی فناوری های هوشمند

تجهیز، استخراج و صنایع تبدیلی

ارائه خدمات فنی و تخصصی در حوزه نفت و گاز